Konkurs nr 2!

9 stycznia 2011 | Konkurs | 0 comments | Autor:

Wczoraj w nocy zakończyliśmy pierwszą odsłonę konkursu, w której można było wygrać jeden egzemplarz biografii H. P. Lovecrafta autorstwa S. T. Joshiego pt. H. P. Lovecraft. Biografia. Wyniki powinniśmy zamieścić na stronie w ciągu kilku dni, a ze zwycięzcą dodatkowo skontaktujemy się mailowo. Wszystkie prace, jeśli oczywiście autorzy wyrażą zgodę, będziemy zamieszczać sukcesywnie na stronie.

Tymczasem ogłaszamy drugi spośród konkursów orga­ni­zo­wa­nych wraz z Wydaw­nic­twem Zysk i S-ka, w którym do wygrania kolejny egzemplarz wspomnianej biografii Lovecrafta! Tym razem zadaniem biorących udział będzie udzielenie odpowiedzi na 10 pytań dotyczących osoby i spuścizny H. P. Lovecrafta. Zadanie wydaje się proste, ale tylko pozornie – pytania są na dosyć wysokim poziomie trudności, czasem podchwytliwe, ale tak czy inaczej zostały tak pomyślane, by odpowiedź na każde z nich znaleźć albo w naszym serwisie, albo też w książkach  Lovecrafta wydanych w Polsce, a nie uciekać się do biografii, która jest przecież nagrodą. Niemniej trzeba się trochę napracować i poszukać. Zwycięzcę rozlosujemy spośród osób, które nadesłały 10 poprawnych odpowiedzi. Jeśli zdarzy się, że nie otrzymamy takiej liczby poprawnych odpowiedzi, zwycięzca zostanie wybrany spośród tych, którzy przysłali jak największą ich liczbę.

Na odpowiedzi czekamy tydzień, do niedzieli 16 stycznia 2011 roku włącznie. Można je wysy­łać do redak­cji poprzez for­mu­larz znaj­du­jący się w dziale “Ser­wis -> O nas”, bądź bez­po­śred­nio na nasz adres: redakcja(małpa)hplovecraft.pl.

Życzymy powodzenia!

A oto pytania konkursowe:

  1. Czy Lovecraft miał kiedykolwiek zwierzę domowe? Jeśli tak, to jakiego gatunku i jak się wabiło?
  2. Kiedy doszło do rozwodu Sonii H. Greene i H. P. Lovecrafta?
  3. Podaj tytuły 5 pism (nieważne czy profesjonalnych czy amatorskich), w których ukazywały się za życia Lovecrafta jego utwory.
  4. Podaj nazwiska 3 pisarzy, którzy stanowili inspirację dla opowiadań H. P. Lovecrafta.
  5. Jak się nazywał krąg literacki, który Lovecraft stworzył z przyjaciółmi w czasie pobytu w Nowym Jorku w latach 1924-1926 i dlaczego akurat tak został nazwany?
  6. Kto wymyślił nazwę „mitologia Cthulhu”?
  7. Narrator powieści W górach szaleństwa, William Dyer, ani razu nie zostaje wymieniony z imienia lub nazwiska w tym utworze. Proszę podać, w którym tekście H. P. Lovecrafta (wydanym w Polsce) zostaje zidentyfikowana ta postać.
  8. Wymień nazwiska 4 pisarzy znanych H. P. Lovecraftowi albo osobiście, albo z kontaktów korespondencyjnych, którzy dołożyli swoje cegiełki w postaci nowych ksiąg czy stworów do rozwijającej się mitologii Cthulhu.
  9. August Derleth rościł sobie prawo do bycia spadkobiercą literackim Lovecrafta, ale zgodnie z testamentem HPL-a był nim ktoś inny. Jak się nazywała ta osoba? [podpowiedź: pochodziła z Florydy i HPL poznał ją w ostatnich latach życia]
  10. Jaki tytuł nosi jedyny jak dotąd zbiór opowiadań polskich autorów, dotyczący „mitologii Cthulhu”?

Udział w kon­kur­sie i prze­sła­nie swo­ich danych oso­bo­wych jest jed­no­cze­śnie wyra­że­niem zgody na ich prze­twa­rza­nie przez ser­wis HPLovecraft.pl w celach kon­kur­so­wych, zgod­nie z ustawą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dn. 29. 08. 1997.