Wielki Przedwieczny konkurs na opowiadanie!

2 listopada 2011 | Konkurs, Książki, Opowiadanie, Wydawnictwo Dobre Historie | 0 comments | Autor:

Dopiero co powstałe Wydawnictwo Dobre Historie organizuje Wielki Przedwieczny Konkurs na opowiadanie nawiązujące do mitologii stworzonej przez H. P. Lovecrafta! To wielka szansa dla wszystkich mających wprawę w posługiwaniu się piórem czy też klawiaturą na to, by znaleźć swoje dzieło obok utworów takich sław jak: Graham Masterton, Ramsey Campbell, Mort Castle, Kim Newman, Brian Lumley, Edward Lee, Brian Stableford czy Guy N. Smith. Nagrodą bowiem, oprócz kwoty pieniężnej, jest publikacja tekstu w mającej ukazać się antologii opowieści Cthulhowych w przyszłym roku!

Nasz serwis już teraz obejmuje patronat medialny zarówno nad konkursem, jak i nad mającym ukazać się zbiorem. Zapraszamy do udziału zatem!

A niżej regulamin:

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Dobre Historie sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Harcerskiej 19a, 52-404 Wrocław. Organizacja konkursu związana jest z wydaniem antologii opowiadań zainspirowanych twórczością H. P. Lovecrafta. Napisz opowiadanie i dołącz do współczesnych mistrzów grozy!

 II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadanie nawiązującego do mitologii stworzonej przez H. P. Lovecrafta. Zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w antologii wydanej w 75 rocznicę śmierci pisarza, obok współczesnych mistrzów grozy, m.in: Graham Masterton, Ramsey Campbell, Mort Castle, Kim Newman, Brian Lumley, Edward Lee, Brian Stableford, Guy N. Smith.

 2. W konkursie nie istnieją ograniczenia gatunkowe co do wyboru określonego gatunku literackiego (przykładowe gatunki: groza, horror, kryminał, kryminał noir, fantastyka naukowa, steampunk, cyberpunk, fantasy). Opowiadanie musi jednak nawiązywać do twórczości H. P. Lovecrafta.

 3. Opowiadanie nie może przekraczać 50000 znaków, bez spacji.

 4. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność oraz jakość nadesłanych prac.

 5. Opowiadania oceniane będą przez specjalnie powołane do tego celu jury.

 6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 7. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:

 a) publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej)

 b) wykonane na odpłatne zlecenie

 c) realizowane przy udziale członków jury

 d) do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim

 III. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłaszając opowiadanie, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu.

 2. Twórcy zgadzają się na publikowanie zwycięskich opowiadań przez organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji.

 3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.

 IV. ZGŁOSZENIA

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres mailowy: dobrehistorie.konkurs@gmail.com wyłącznie jako załącznik

w formacie *rtf, z dopiskiem „Dobre Historie z Lovecraftem”. Sugerujemy wysłanie e-maili ze zgłoszeniem do konkursu

z opcją „potwierdzenie odbioru”.

 2. Format prac: czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy 1.5, format pliku *rtf.

 3. W treści maila należy podać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy).

 4. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie

 5. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.

 6. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija o północy 31 stycznia 2012 roku.

 V. NAGRODY

 1. Główną nagrodą w konkursie jest podpisanie umowy wydawniczej na mocy której, zwycięskie opowiadanie zostanie opublikowane w antologii przygotowywanej przez Wydawnictwo Dobre Historie sp. j.

2. Honorarium z tytułu podpisanej umowy wydawniczej wyniesie 500 zł netto.

3. W zależności od poziomu i atrakcyjności prac, jury może przyznać dwa wyróżnienia. Wyróżnione teksty zostaną opublikowane w czasopiśmie grozy wydanym przez Wydawnictwo Dobre Historie sp.j.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej

www.dobrehistorie.com.pl w dniu 20.02.2012 r.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo i telefonicznie.

 * Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.