Spadkobiercy Edgara Allana Poego

27 marca 2012 | Konferencja, Wydawnictwo Dobre Historie | 0 comments | Autor:

Znamy już plan imprezy „Spad­ko­biercy E. A. Poego — H.P. Love­craft i Ste­fan Gra­biń­ski”, która odbę­dzie się w nie­dzielę (1 kwiet­nia) w kra­kow­skim klubie Re.

Plan imprezy:

1) Dys­ku­sja pane­lowa: Spad­ko­biercy E.A.Poe – H.P. Love­craft i S. Gra­biń­ski(podo­bień­stwa, róż­nice – co łączy obu twór­ców, co wzięli od E.A.Poe)

2) Filmy:

    • Ultima Thule
    • Kochanka Sza­moty

3) Spo­tka­nie z mło­dymi pisa­rzami – dys­ku­sja, a w nią wple­cione czy­ta­nie fragmentów prozy:

    • Kazi­mierz Kyrcz
    • Dawid Kain
    • Krzysz­tof Dąbrowski

4) Pre­zen­ta­cja audio-video frag­men­tów dzieł H.P. Lovecrafta
5) Pre­le­kcja: Ter­ror z prze­stwo­rzy (na temat kon­wen­cji stra­sze­nia i budo­wa­nia napię­cia w tek­stach Lovecrafta)
6) Pre­mie­rowe czy­ta­nie opo­wia­da­nia Iana Wat­sona z anto­lo­gii „Cie­nie spoza czasu” w hoł­dzie H.P. Lovecraftowi.Orga­ni­za­to­rzy festi­walu: Groza, Gro­te­ska, Gra­biń­ski, wydaw­nic­two AghartaDobre Histo­rie oraz por­tal Carpe Noctem.

Miej­sce: Klub Re, ul. Miko­łaj­ska 5, Kra­ków Czas: nie­dziela, 1.IV.12, 17.00