Tłumaczenie „Dziennika Alonzo Typera” na Masz-Wybor.com.pl

26 sierpnia 2013 | Opowiadanie, Tłumaczenia | 0 comments | Autor:

Z oka­zji 123. uro­dzin Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta maga­zyn inter­ne­to­wy http://masz-wybor.com.pl/przed­sta­wił tłu­ma­cze­nie opo­wia­da­nia autor­stwa wspo­mnia­nego sole­ni­zanta i Wiliama Lum­leya, zatytułowane Dziennik Alonzo Typera. Do tej pory dostępne było po polsku jedynie w trudno dostępnym zbiorze Ostatnia próba.

Opo­wia­da­nie zostało skom­po­no­wane w for­mie dzien­nika i serwis ma zamiar publi­ko­wać je w czę­ściach aż do 30 sierp­nia, kiedy to szy­kuje się kolejne wiel­kie święto – 10. rocz­nica naj­star­szego, wciąż dzia­ła­ją­cego por­talu poświę­co­nego grom para­gra­fo­wym.