Powrót – wyniki konkursu

19 lipca 2014 | Agharta, Konkurs, Patronat, Powrót | 0 comments | Autor:

Oto wyniki konkursu, który organizowaliśmy z Wydawnictwem Agharta! Mieliśmy do rozdania 3 egzemplarze objętego naszym patronatem zbioru opowiadań weird fiction Powrót Wojciecha Guni – wszystkie książki z autografami autora!

Powrót Woj­cie­cha Guni to zbiór 13 opo­wia­dań, który sta­nowi “powrót” na tereny pol­skiej lite­ra­tury praw­dzi­wej weird fic­tion spod znaku Tho­masa Ligot­tiego i Franza Kafki. Niech nikt jed­nak nie spo­dziewa się ramo­tek. Znaj­dziemy tu inte­li­gentn­e, nie­jed­no­krot­nie gro­te­sko­we opo­wie­ści nie­sa­mo­wite, które zgłę­biają mroki ludz­kich umy­słów, bez­duszny cha­rak­ter wła­zy oraz pro­blemy jed­nostki wci­śnię­tej w bez­li­to­sne mecha­ni­zmy rzą­dzące egzy­sten­cją. Języ­kowo należy ocze­ki­wać głów­nie gęstych, dłu­gich aka­pi­tów à la Tho­mas Bern­hard czy Bruno Schulz. Jest to twór­czość bar­dzo nie­ty­powa na nasz rynek horroru, Love­craft pole­całby!

 1. Jak nazywa się blog prowadzony przez Wojciecha Gunię?

Labirynt z liści

2. Podaj tytuł opowiadania, którym debiutował Wojciech Gunia, oraz tytuł zbioru, w którym ten tekst się ukazał.

Wojna ze zbioru Po drugiej stronie

3. Wojciech Gunia to nie tylko autor, ale również tłumacz. Jesienią wyjdzie pierwsza książka z jego przekładami. Podaj autora oraz tytuł tej książki.

Thomas Ligotti Teatro Grottesco

4. W rozmowie przeprowadzonej z Wojciechem Gunią na jednym z portali autor zdradził, które dwa opowiadania Lovecrafta ceni najbardziej. Podaj ich tytuły.

Muzyka Ericha Zanna i Kolor z przestworzy

Zwycięzcy konkursu:

1. Magdalena Paluch

2. Marek Kwietniewski

3. Damian Drewkowski

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym życzymy więcej szczęścia następnym razem! No i nie zapomnijcie kupić zbioru, bo naprawdę warto – ZAMÓW.