charleston

Tytuł: Charleston

Wydawnictwo: H.C. Koenig

Miejsce i data wydania: Nowy Jork 1936

Spis treści:

Wznowienia:

  1. to samo wydawnictwo, 1936
  2. The Strange Company; Madison, Wisconsin 1975 [ze wstępem R. Alaina Evertsa]

Uwagi: H.C. Koenig, zna­jomy Love­cra­fta, pla­nu­jąc podróż do Char­le­ston w Południowej Karolinie, popro­sił pisa­rza o krótki opis miej­sca wraz ze wska­zów­kami co warto zoba­czyć. Tamten napi­sał długi list, w którym cytował fragmenty An Account of Charleston. Koenig był nim tak zachwy­cony, że opu­bli­ko­wał ów „prze­wod­nik” w postaci bro­szury w około 25 egzemplarzach. Love­craft zauwa­żył w publi­ka­cji sporo lite­ró­wek i innych błę­dów. W efekcie Koenig popro­sił HPL-a, aby napi­sał wstęp i zakoń­cze­nie, tak aby Char­le­ston nie przy­po­mi­nało listu tylko esej. W ten spo­sób uło­żono osta­teczną wer­sję dzieła. Koenig opublikował je w 30-50 egzemplarzach.

Charleston (1975)