charleston

Charleston 1936

Tytuł:Charleston

Wydawnictwo: H.C. Koenig

Miejsce i data wydania: Nowy Jork; 1936

Spis treści:

Wznowienia:
1) Wydanie poprawione – to samo wydawnictwo w 1936 r.
2) The Strange Company; Madison, Wisconsin; 1975 [ze wstępem R. Alaina Evertsa]

Uwagi:

H. C. Koenig, zna­jomy Love­cra­fta, pla­nu­jąc podróż do Char­le­ston w Południowej Karolinie, popro­sił pisa­rza o krótki opis miej­sca wraz ze wska­zów­kami — co warto zoba­czyć. HPL, uwiel­bia­jący mia­sto, napi­sał długi list, w którym cytował całe fragmenty An Account of Charleston. Koenig był nim tak zachwy­cony, że opu­bli­ko­wał ów “prze­wod­nik” w postaci bro­szury w około 25 egzemplarzach. Love­craft zauwa­żył w publi­ka­cji sporo lite­ró­wek i innych błę­dów i uznał, że lepiej je popra­wić. Koenig popro­sił zatem HPL-a, aby ten napi­sał inny wstęp i zakoń­cze­nie, tak aby Char­le­ston nie przy­po­mi­nało listu tylko esej. W ten spo­sób uło­żono osta­teczną wer­sję dzieła. Koenig opublikował je w 30-50 egzemplarzach. Do kupienia na jednym z serwisów internetowych za 1750 dolarów amerykańskich.