Tytuł: Medusa’s Coil and Others: The Anno­ta­ted Revi­sions and Col­la­bo­ra­tions of H.P. Lovecraft, Volume 2

Wydaw­nic­two: Arcane Wis­dom

Miej­sce i data wyda­nia: Welches, Ore­gon, 28 lutego 2012

Spis tre­ści:

Appen­dix:

  • Notes
  • Bibliography

Uwagi: Tom drugi defi­ni­tywnego wyda­nia prac, które Love­craft popra­wiał lub pisał dla innych auto­rów. Każdy tekst opatrzony jest komen­ta­rzami i przy­pi­sami S.T. Joshiego. Oprawa twarda, 484 strony.