Anglo-Saxondom

Data powsta­nia: 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, “Con­se­rva­tive”, wol. 4, nr 1

Angiel­skie i ame­ry­kań­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wyda­nia: brak

Uwagi: Krótki tekst wyrażający radość z połączenia sił Wielkiej Brytanii i USA w I wojnie światowej.