Department of Public Criticism (sierpień 1916)

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1916, „United Amateur”, wol. 16, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Pierwszy artykuł z serii w sezonie 1916-1917, w którym Lovecraft po raz kolejny sprawował funkcję przewodniczącego Wydziału Krytyki Publicznej. Utwór podsumowuje miniony rok działalności dziennikarzy-amatorów.