Department of Public Criticism (wrzesień 1916)

Data powsta­nia: 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1916, „United Amateur”, wol. 16, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism (listopad 1914).

Lovecraft recenzuje 10 pism amatorskich z ostatnich miesięcy, w tym dwa numery (kwietniowy i lipcowy) swojego „Conservative”.