Editorial (kwiecień 1915)

Data powsta­nia: ok. kwietnia 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny w pierwszym numerze tworzonego przez Lovecrafta czasopisma, „Conservative”. Autor krótko przedstawia swoją postawę literacką i życiową – postawę konserwatysty.