Editorial (styczeń 1922)

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1922, „United Amateur”, wol. 21, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny „United Amateur” ze stycznia 1922. Lovecraft ponownie odpiera zarzuty skierowane pod adresem jego polityki redaktorskiej i tego, że publikuje tylko utwory kolegów. Autor również ubolewa nad spadkiem aktywności członków ZTPA.