Editorial (wrzesień 1921)

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1921, „United Amateur”, wol. 21, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Artykuł wstępny do „United Amateur” z września 1921. Lovecraft odpiera zarzuty skierowane pod adresem swojej polityki redaktorskiej, jakoby odrzucał wszystkie choćby częściowo niedopracowane utwory przesyłane do publikacji w oficjalnym organie ZTPA.