Letter to John Milton Heins (kwiecień 1921)

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1921, „American Amateur”, wol. 2, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Fragment listu, w którym autor wyraża poparcie dla E. Dorothy MacLaughlin, kandydującej na prezesa NTPA.