News Notes (wrzesień 1920)

Data powsta­nia: 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1920, „United Amateur”, wol. 20, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: W latach 1920-1925 Lovecraft pełnił (z roczną przerwą w okresie od lipca 1922 do lipca 1923) funkcję redaktora oficjalnego ZTPA i jednym z jego zadań było redagowanie działu News Notes. Omawiał w nim sprawy bieżące towarzystwa.