The R.I. Journal of Science & Astronomy

Data powsta­nia: 27 września 1903

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: brak

Angiel­skie i ame­ry­kań­skie wyda­nia książ­kowe: brak

Pol­skie wyda­nia: brak

Uwagi: Cza­so­pi­smo o astronomii prze­cho­wy­wane w Biblio­tece im. Johna Haya w Pro­vi­dence, nieopublikowane ze względu na delikatność rękopisu i inne trudności techniczne. Zachował się tylko jeden dwustronicowy numer, choć nie wiadomo, czy istniały inne.

Rękopis czasopisma