Ad Britannos — 1918

Data powsta­nia: kwiecień (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyraz uwielbienia i miłości do Wielkiej Brytanii.