Arcadia

Data powsta­nia: lato 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1977, A Win­ter Wish & Other Poems [wraz z wierszem Dead Passion’s Flame oraz Lullaby for the Dionne Quintuplets jako Tosh Bosh]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Co do genezy, patrz Dead Passion’s Flame.

Arcadia po angielsku