Britannia Victura

Data powsta­nia: styczeń 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1917, jedyny numer pisma „Inspiration”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Hymn na cześć Wielkiej Brytanii, na której stronę zaczęło przechylać się szala zwycięstwa w I wojnie światowej. Łaciński tytuł tłumaczy się jako „Brytania bliska zwycięstwa”.