Brotherhood

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: grudzień (?) 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1916, „Tryout”, wol. 3, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Podmiot liryczny patrzy z odrazą i wyższością na prostego chłopa. Lecz gdy dostrzega, z jakim uczuciem mija on polne kwiaty, by ich nie zdeptać, oddaje mu honor i nazywa człowiekiem szlachetniejszym niż on sam.