Inspiration

Napisany pod pseudonimem: Lewis Theobald, Jun.

Data powsta­nia: zapewne wczesna jesień 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1916, „Conservative”, wol. 2, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Poszukiwanie inspiracji poetyckiej Lovecraft porównuje do poszukiwania pierwszego wiosennego kwiatu na łące.