Monos: An Ode

Data powsta­nia: październik (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: październik 1918, „Silver Clarion”, wol. 2, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wyobraźnia poety mknie w niezmierzoną przestrzeń kosmosu.