Stanzas on Samarkand I-III

Data powsta­nia: I: 25 lutego 1924; II: koniec lutego 1924; III: 21 marca 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: [Stanzas on Samarkand] to wiersz składający się z czterech powstałych w pewnych odstępach czasu strof, z których każda kończy się słowami: „(…) take the Golden Road to Samarkand”. W takiej postaci liryk stanowi parodię sztuki Hassan Jamesa Elroya Fleckera, w której pod koniec różni bohaterowie wypowiadają czterowersowe strofy kończące się właśnie wyżej zacytowanymi słowami.