To Heliodora - Sister of Cytheraea

Napisany pod pseudonimem: Anacreon Microcephalos [tzn. Anakreont Małomózgi]

Data powsta­nia: lipiec 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Patrz: To the Incomparable Clorinda.