Ver Rusticum

Data powsta­nia: koniec marca (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1 kwietnia 1918, “Providence Evening News”, wol. 52, nr 92

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Łacińskie wyrażenie “Ver Rusticum” oznacza “Wiosna na wsi” i podsumowuje temat utworu. Lovecraft określał charakter wiersza jako “Pope-ezję” (od XVIII-wiecznego poety Alexandra Pope’a).