Department of Public Criticism (wrzesień 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1915, „United Amateur”, wol. 15, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny artykuł z cyklu, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Lovecraft recenzuje 30 (!) czasopism amatorskich, w tym redagowane lub współredagowane przez siebie „Conservative” i „Providence Amateur”. Najdłuższy spośród artykułów serii.