For Historian - Ira A. Cole

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1915, „Providence Amateur”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft proponuje Irę A. Cole’a na pozycję Historyka w ZTPA. Cole zdobył „urząd”.

Autorstwo niepodpisanego artykułu stwierdzono po analizie.