The Vivisector (marzec 1922)

Opublikowano pod pseudonimem: Zoilus

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: marzec 1922, „Wolverine”, nr 12

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: The Vivisector (marzec 1921).

Autor omawia poezję Lillian Middleton.