Untitled Notes on Amateur Journalism (kwiecień 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Rozsiane po pierwszym numerze „Conservative” notki na temat czasopism innych dziennikarzy-amatorów.  Zapewne miały służyć jako „wypełniacze” pustych miejsc na kartkach. Autor wyraża w nich m.in. podziw dla prac Iry A. Cole’a, Rheinharta Kleinera, Edwarda H. Cole’a oraz Paula J. Campbella, z którymi zaprzyjaźni się w późniejszych latach.