Dirge of the Doomed

Data powsta­nia: 1927 lub 1928

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1973, Wilfred Blanch Talman i inni, The Normal Lovecraft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz podejmuje temat zburzenia dawnego domu Wilfreda Blancha Talmana w Providence, na którego miejscu miał powstać nowy gmach sądu.