Report of the Executive Judges

Współautorzy: Vin­cent B. Hag­gerty i Jen­nie K. Plaisier

Data powsta­nia: 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1936, „National Amateur”, wol. 58, nr 4

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: W okresie 1935-1936 Lovecraft wraz ze współautorami niniejszego artykułu pełnił funkcję sędziego wykonawczego NTPA (sędziowie wykonawczy podejmowali decyzje w kwestiach spornych w stowarzyszeniu) i to jest ich raport z tego okresu. Lovecraft wypowiada się w nim na temat ataków wymierzonych w Hymana Bradofsky’ego (szczegóły, patrz: Some Current Motives and Practices).