Letter to John Milton Heins (styczeń 1922)

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1922, „National Amateur”, wol. 44, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Lovecraft dziękuje za przyznanie mu srebrnego medalu w kategorii „Najlepszy esej sezonu 1920-1921”. Nie wiadomo, która z jego prac otrzymała laur.