To Rhodoclia - Peerless among Maidens

Napisany pod pseudonimem: A. Saphead

Data powsta­nia: lipiec 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Patrz: To the Incomparable Clorinda.