To the Incomparable Clorinda

Napisany pod pseudonimem: Kleinhart Reiner

Data powsta­nia: lipiec 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Tekst tego i czterech kolejnych wierszy pochodzi z listu Lovecrafta do Alfreda Galpina z 21 sierpnia 1918 roku. HPL przytacza tam liryk Rheinharta Kleinera, który ten spłodził w lipcu 1917 wpisując się do damskiego pamiętnika. Lovecraft w odpowiedzi napisał pięć podobnych utworów, by udowodnić Kleinerowi, że też potrafi.