Department of Public Criticism (grudzień 1915)

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1915, „United Amateur”, wol. 15, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: Department of Public Criticism, listopad 1914.

Recenzja 17 czasopism amatorskich.