Poni­żej zamiesz­czam chro­no­lo­giczny spis praw­do­po­dob­nie wszyst­kich ksią­żek Love­cra­fta wyda­nych w Wiel­kiej Bry­ta­nii oraz USA (zna­la­zła się też jedna — dosyć ważna — książka wydana po angiel­sku w Kana­dzie). Sta­ra­łem się dotrzeć do jak naj­więk­szej liczby naj­wier­niej­szych źró­deł, a także w miarę moż­li­wo­ści zamiesz­czać zdję­cia róż­nych wydań danej książki oraz jej spis tre­ści (czego bra­kuje w więk­szo­ści biblio­gra­fii na zagra­nicz­nych stro­nach). Do co cie­kaw­szych pozy­cji dołą­czy­łem uwagi, które wyja­śniają oko­licz­no­ści wyda­nia książki oraz poka­zują, na co zwró­cić szcze­gólną uwagę.

NOTA: Ponie­waż poniż­sza lista jest bar­dzo impo­nu­jąca w roz­mia­rach, zazna­czy­łem pogru­bie­niem cie­kaw­sze pozy­cje. Wybra­łem te publi­ka­cje, które sta­no­wią np. pierw­sze wyda­nie jakichś tek­stów albo pierw­sze wyda­nie wer­sji sko­ry­go­wa­nej, są publi­ka­cją zbior­czą lub też w jakiś inny spo­sób stały się kul­towe i cenione… albo kontrowersyjne.

Za pomoc w skom­ple­to­wa­niu nie­któ­rych ele­men­tów biblio­gra­fii dzię­kuję S.T. Joshiemu

Mate­usz Kopacz

Zostaw komentarz