terrible_old_man

Jakiś czas temu infor­mo­wa­li­śmy o zbie­ra­niu fun­du­szy na peł­no­me­tra­żowe The Dre­am­lands, a tym razem cho­dzi o rzecz nieco mniej­szą, lecz nie mniej cie­kawą — krót­ko­me­tra­żową adap­ta­cję opo­wia­da­nia The Ter­ri­ble Old Man (Prze­ra­ża­jący Sta­ruch). Ekra­ni­za­cja będzie o tyle nam bliż­sza, że będzie w niej pol­ski akcent — szcze­góły niżej. The Ter­ri­ble Old Man to 20-minutowy short będący adap­ta­cją krót­kiego opo­wia­da­nia H. P. Love­cra­fta pod tym samym tytu­łem. Za […]

gunia_konkurs_wyniki

Oto wyniki kon­kursu, który orga­ni­zo­wa­li­śmy z Wydaw­nic­twem Agharta! Mie­li­śmy do roz­da­nia 3 egzem­pla­rze obję­tego naszym patro­na­tem zbioru opo­wia­dań weird fic­tion Powrót Woj­cie­cha Guni - wszyst­kie książki z auto­gra­fami autora! Powrót Woj­cie­cha Guni to zbiór 13 opo­wia­dań, który sta­nowi “powrót” na tereny pol­skiej lite­ra­tury praw­dzi­wej weird fic­tion spod znaku Tho­masa Ligot­tiego i Franza Kafki. Niech nikt jed­nak nie spo­dziewa się ramo­tek. Znajdziemy […]

nowa_fantastyka_72014

Dla spra­gnio­nych opo­wie­ści z mito­lo­gią Cthulhu w tle — spie­szymy donieść, że w lip­co­wej “Nowej Fan­ta­styce” (7/2014), znaj­duje się opo­wia­da­nie Eli­za­beth Bear pt. Shog­go­thy w roz­kwi­cie. Pełen spis prozy pisma poni­żej: Proza pol­ska: Róża wia­trów — Cezary Zbierz­chow­ski Star­cie ulty­ma­tywne — Wik­tor Rusz­kie­wicz MMA — Michał Nowina Proza zagra­niczna: Kadry apo­ka­lipsy — Paolo Baci­ga­lupi Ciemne ogrody — Greg Kurzawa Shog­go­thy w roz­kwi­cie — Eli­za­beth Bear

black_wings1

Zapra­szamy do prze­czy­ta­nia dłu­giej recen­zji książki wyda­nej w 2010 roku pt. Black Wings of Cthulhu. Tekst roz­rósł mi się dość znacz­nie, wyszło z niego tro­chę wspo­mnie­nie, a tro­chę subiek­tywny esej o sen­sow­no­ści pisa­nia w kon­wen­cji. Mam nadzieję, że dłu­gość tek­stu Was nie prze­stra­szy, a moje surowe wyroki nie znie­chęcą Was do mnie albo do lite­ra­tury Love­cra­ftow­skiej ;) Mate­usz Kopacz Tytuł: Black […]

gunia_konkurs_slajd

Gorąco zapra­szamy do udziału w kon­kur­sie, który orga­ni­zu­jemy wraz z Wydaw­nic­twem Agharta! Mamy do roz­da­nia 3 egzem­pla­rze obję­tego naszym patro­na­tem zbioru opo­wia­dań weird fic­tion Powrót Woj­cie­cha Guni. Co wię­cej — każda z ksią­żek opa­trzona jest auto­gra­fem autora! Powrót Woj­cie­cha Guni to zbiór 13 opo­wia­dań, który sta­nowi “powrót” na tereny pol­skiej lite­ra­tury praw­dzi­wej weird fic­tion spod znaku Tho­masa Ligot­tiego i Franza Kafki. Niech nikt […]

the-dreamlands_film

Od jakie­goś czasu na indiegogo.com trwa zbiórka fun­du­szy na cie­ka­wie zapo­wia­da­jący się film twór­ców Die Farbe, według wielu (w tym S. T. Joshiego) jak dotąd naj­lep­szej ekra­ni­za­cji dzieła Love­cra­fta (w tym przy­padku Koloru z prze­stwo­rzy), jaka kie­dy­kol­wiek powstała. Tym razem reży­ser Huan Vu stara się o reali­za­cję obrazu pt. The Dre­am­lands, któ­rego fabuła, jak nazwa wska­zuje, będzie […]