variorum_preorder

Powyż­sza gra­fika jest tylko wizu­ali­za­cją tym­cza­sową okła­dek, osta­teczne wer­sje będą wyglą­dać ina­czej. Wydaw­nic­two Hip­po­cam­pus Press ogło­siło przed­sprze­daż jed­nej z cie­kaw­szych zapo­wie­dzi Love­cra­ftow­skich 2014 roku. Pierw­sze trzy tomy (doce­lowo mają być cztery) H. P. Lovecraft’s Col­lec­ted Fic­tion: A Vario­rum Edi­tion z przed­sprze­da­żo­wym upu­stem 10% można nabyć za 162 dolary ame­ry­kań­skie. Wysyłka roz­pocz­nie się w listo­pa­dzie 2014 roku. Co to jest Vario­rum Edi­tion? Otóż, […]

studia_o_ksiazce_i_informacji

Jakiś czas temu absol­went Uni­wer­sy­tetu Wro­cław­skiego Jakub Mikul­ski opu­bli­ko­wał u nas pracę magi­ster­ską pt. Recep­cja twór­czo­ści Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta w Pol­sce. Tym­cza­sem w dostęp­nym w sieci nowym nume­rze cza­so­pi­sma “Stu­dia o książce i infor­ma­cji”, zamiesz­czono arty­kuł zasad­ni­czo będący skró­coną wer­sja tej pracy. Dostęp jest nie­stety płatny, arty­kuł w PDF-ie kosz­tuje 5 zł. Arty­kuł nosi tytuł Howard Phil­lips Love­craft: autor, dzieło i jego recep­cja wydaw­ni­cza w Polsce. […]

mountainwalked

Jak zwró­cił naszą uwagę Sewe­ryn Góral, szy­kuje się kolejne po The Com­plete Fic­tion zbior­cze wyda­nie dzieł bele­try­stycz­nych Love­cra­fta, na razie nie­stety nadal tylko w języku ojczy­stym autora. Bry­tyj­skie wydaw­nic­two Race Point Publi­shing  przy­go­to­wuje w serii Knic­ker­boc­ker Clas­sics pozy­cję The Com­plete Fic­tion of H. P. Love­craft, opra­wioną w płótno, z wstążką i tek­tu­ro­wym fute­ra­łem. Na ten moment na stro­nie wydawcy data pre­miery to 23 […]

kadath_ct_slajd

Wzno­wie­nie powie­ści W poszu­ki­wa­niu nie­zna­nego Kadath, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz, do końca tygo­dnia trafi do sprze­daży, poczy­na­jąc od sieci księ­garń Matras. Data pre­miery wyzna­czona była na wrze­sień, ale udało się wcze­śniej zakoń­czyć prace. Po latach ocze­ki­wań, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz, legen­darna opo­wieść z dorobku naj­słyn­niej­szego pisa­rza grozy. Jak pisał sam autor o ukoń­czo­nej 22 stycz­nia 1927 roku opo­wie­ści: “to awan­tur­ni­cza kronika […]

kolyszko_groza_jest_swieta

Dnia 20 sierp­nia, w 124. rocz­nicę uro­dzin Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta, Wydaw­nic­two Wie­lo­krot­nego Wyboru opu­bli­ko­wało książkę Miko­łaja Kołyszko, reli­gio­znawcy i absol­wenta Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego pt. Groza jest święta. Jest ona pracą naukową opi­su­jącą mito­lo­gię lite­racką Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta i rekon­stru­ującą ją od pod­staw. To jedyna taka pozy­cja w Pol­sce (o ile nie na świe­cie*), która przed­sta­wia Mity Cthulhu w ich ory­gi­nal­nej for­mie, nie zaś budo­wa­nej na prze­kła­ma­niach Augu­sta Derletha […]

kadath_ct_slajd

Miło nam zapre­zen­to­wać kolejną Love­cra­ftow­ską zapo­wiedź z wydaw­nic­twa C&T. Tym razem otrzy­mamy wzno­wie­nie powie­ści W poszu­ki­wa­niu nie­zna­nego Kadath, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz. Książka ma mieć 136 stron, zaś pla­no­wana data pre­miery: 3 wrze­śnia. Po latach ocze­ki­wań, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz, legen­darna opo­wieść z dorobku naj­słyn­niej­szego pisa­rza grozy. Jak pisał sam autor o ukoń­czo­nej 22 stycz­nia 1927 roku opo­wie­ści: “to awan­tur­ni­cza kro­nika niewiarygodnych […]