the_resurrected_film

Tytuł: The Resur­rec­ted Pol­ski tytuł: Wskrze­szony Rok powsta­nia: 1991 Reży­se­ria: Dan O’Bannon Sce­na­riusz: Brent V. Fried­man (na pod­sta­wie powie­ści H. P. Love­cra­fta Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda) Obsada: John Terry (jako John March), Jane Sib­bett (jako Cla­ire Ward), Chris Saran­don (jako Char­les Dexter Ward / Joseph Cur­wen) i inni Opis z filmweb.pl: Pry­watny detek­tyw zostaje wyna­jęty do pro­wa­dze­nia śledztwa […]

chambers_krol_w_zolci_slajd

Wiemy już jak będzie wyglą­dać okładka pol­skiego wyda­nia kul­to­wego zbioru opo­wia­dań Roberta W. Cham­bersa pt. Król w Żółci, który ostat­nio prze­ży­wał rene­sans zain­te­re­so­wa­nia za sprawą serialu HBO True Detec­tive. Książka — według zapew­nień wydawcy — powinna być dostępna do końca kwiet­nia. UZUPEŁNIENIE: Nieco wię­cej infor­ma­cji na temat tej pozy­cji, ale i całej serii Biblio­teka Grozy znaj­dziemy na Carpe Noctem

joshi

W wydaw­nic­twie Hip­po­cam­pus Press poja­wiła się ofi­cjalna zapo­wiedź zbioru Love­craft and a World in Trans­i­tion autor­stwa S. T. Joshiego, który zawiera wszyst­kie eseje bada­cza na temat H. P. Love­cra­fta. Książka ma uka­zać się w czerwcu w nakła­dzie 500 kopii w twar­dej opra­wie i będzie miała 645 stron. Już teraz dostępna jest w pre­or­de­rze, dzięki któ­remu zapła­cimy 10% mniej i otrzy­mamy egzem­plarz z pod­pi­sem autora. Pole­camy! PREORDER […]

groza_w_kulturze_polskiej

Poja­wił się już plan kon­fe­ren­cji Groza w kul­tu­rze pol­skiej, który odbę­dzie się we Wro­cła­wiu w dniach 4 – 5 kwiet­nia. Miej­sce akcji: CaféTHEA (Insty­tut im. Jerzego Gro­tow­skiego), Przej­ście Żelaź­ni­cze 4, Wro­cław. Pią­tek, 4.04.2014 1)      9.00 – 10.30 mgr Dorota Uche­rek (UWr), Ile hor­roru w fan­tasy, ile fan­tasy w hor­ro­rze? Groza w twór­czo­ści Andrzeja Sap­kow­skiego Kamila Kowal­czyk (UWr), „I w tę Pol­skę, w ten świat na przed­nówku wkra­czał osie­ro­cony mło­dzie­niec, trup […]

pyrkon_2014

Już jutro w Pozna­niu na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich zaczyna się Pyr­kon. Każdy wiel­bi­ciel fan­ta­styki znaj­dzie tam coś dla sie­bie, w szcze­gól­no­ści nie zabrak­nie punk­tów pro­gramu zwią­za­nych z Love­cra­ftem. Na pierw­szym miej­scu przy­po­mi­namy, że pojawi się Sandy Peter­sen, twórca Zew Cthulhu RPG. Warto też zauwa­żyć, że inny z gości, pisarz SF Char­les Stross, rów­nież swego czasu parał się pisa­niem tzw. […]

slajd_ksiazki_marzec2014

Poni­żej przed­sta­wiamy pod­su­mo­wa­nie zapo­wie­dzi i pre­mier w dzie­dzi­nie lite­rac­kiego weird, zarówno tego Love­cra­ftow­skiego, jak i ogól­nego. Wydaw­nic­two Okul­tura na swo­jej stro­nie Face­bo­oko­wej ofi­cjal­nie potwier­dziło zamiar, więc jesz­cze raz: Wydaw­nic­two Okul­tura wyda Teatro Grot­te­sco Tho­masa Ligot­tiego (TUTAJ można zna­leźć recen­zję książki). Kto z czy­tel­ni­ków hor­roru jesz­cze nie wie, co to za pozy­cja ani kim jest autor, pro­szony jest o natych­mia­stowe nad­ro­bie­nie zale­gło­ści, bo ma do czy­nie­nia z jed­nym z najwybitniejszych […]