kadath_ct_slajd

Wzno­wie­nie powie­ści W poszu­ki­wa­niu nie­zna­nego Kadath, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz, do końca tygo­dnia trafi do sprze­daży, poczy­na­jąc od sieci księ­garń Matras. Data pre­miery wyzna­czona była na wrze­sień, ale udało się wcze­śniej zakoń­czyć prace. Po latach ocze­ki­wań, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz, legen­darna opo­wieść z dorobku naj­słyn­niej­szego pisa­rza grozy. Jak pisał sam autor o ukoń­czo­nej 22 stycz­nia 1927 roku opo­wie­ści: “to awan­tur­ni­cza kronika […]

kolyszko_groza_jest_swieta

Dnia 20 sierp­nia, w 124. rocz­nicę uro­dzin Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta, Wydaw­nic­two Wie­lo­krot­nego Wyboru opu­bli­ko­wało książkę Miko­łaja Kołyszko, reli­gio­znawcy i absol­wenta Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego pt. Groza jest święta. Jest ona pracą naukową opi­su­jącą mito­lo­gię lite­racką Howarda Phil­lipsa Love­cra­fta i rekon­stru­ującą ją od pod­staw. To jedyna taka pozy­cja w Pol­sce (o ile nie na świe­cie*), która przed­sta­wia Mity Cthulhu w ich ory­gi­nal­nej for­mie, nie zaś budo­wa­nej na prze­kła­ma­niach Augu­sta Derletha […]

kadath_ct_slajd

Miło nam zapre­zen­to­wać kolejną Love­cra­ftow­ską zapo­wiedź z wydaw­nic­twa C&T. Tym razem otrzy­mamy wzno­wie­nie powie­ści W poszu­ki­wa­niu nie­zna­nego Kadath, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz. Książka ma mieć 136 stron, zaś pla­no­wana data pre­miery: 3 wrze­śnia. Po latach ocze­ki­wań, w nowym prze­kła­dzie Vio­letty Dobosz, legen­darna opo­wieść z dorobku naj­słyn­niej­szego pisa­rza grozy. Jak pisał sam autor o ukoń­czo­nej 22 stycz­nia 1927 roku opo­wie­ści: “to awan­tur­ni­cza kro­nika niewiarygodnych […]

kolor_przekroj

Jeden z czy­tel­ni­ków zwró­cił nam uwagę, że od trzech lat działa Mało­pol­ska Biblio­teka Cyfrowa, która posiada m.in. cyfrowe wer­sje “Prze­kroju” od roku 1945 do 2000. A ponie­waż w tym cza­so­pi­śmie licz­nie uka­zy­wały się opo­wia­da­nia Love­cra­fta, można zoba­czyć w jakiej opra­wie je wydano i jak czyta się stare prze­kłady. Do pod­glądu zbio­rów biblio­teki potrzebny jest pro­gram do czy­ta­nia pli­ków *.djvu, np. LizardTechDjVu […]

terrible_old_man

Jakiś czas temu infor­mo­wa­li­śmy o zbie­ra­niu fun­du­szy na peł­no­me­tra­żowe The Dre­am­lands, a tym razem cho­dzi o rzecz nieco mniej­szą, lecz nie mniej cie­kawą — krót­ko­me­tra­żową adap­ta­cję opo­wia­da­nia The Ter­ri­ble Old Man (Prze­ra­ża­jący Sta­ruch). Ekra­ni­za­cja będzie o tyle nam bliż­sza, że będzie w niej pol­ski akcent — szcze­góły niżej. The Ter­ri­ble Old Man to 20-minutowy short będący adap­ta­cją krót­kiego opo­wia­da­nia H. P. Love­cra­fta pod tym samym tytu­łem. Za […]

gunia_konkurs_wyniki

Oto wyniki kon­kursu, który orga­ni­zo­wa­li­śmy z Wydaw­nic­twem Agharta! Mie­li­śmy do roz­da­nia 3 egzem­pla­rze obję­tego naszym patro­na­tem zbioru opo­wia­dań weird fic­tion Powrót Woj­cie­cha Guni - wszyst­kie książki z auto­gra­fami autora! Powrót Woj­cie­cha Guni to zbiór 13 opo­wia­dań, który sta­nowi “powrót” na tereny pol­skiej lite­ra­tury praw­dzi­wej weird fic­tion spod znaku Tho­masa Ligot­tiego i Franza Kafki. Niech nikt jed­nak nie spo­dziewa się ramo­tek. Znajdziemy […]