konferencja_literatura_niesamowita

Od jutra, czyli 22 paź­dzier­nika, do 24 paź­dzier­nika na Wydziale Filo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego odby­wać się będzie bar­dzo inte­re­su­jąca kon­fe­ren­cja na bli­skie Love­cra­ftowi tematy (będę też wystą­pie­nia o samym HPL-u). Zapra­szamy do uczest­nic­twa, sami nie­stety się nie poja­wimy, ale chęt­nie usły­szymy wra­że­nia od obec­nych. Poni­żej opis ze strony wydziału: Nie­sa­mo­wi­tość (niem. das Unhe­im­li­che, ang. uncanny) to dobrze ugrun­to­wana kategoria […]

kfason2_slajd

Miło nam zapro­sić Was wszyst­kich na drugą edy­cję Kra­kow­skiego Festi­walu Ama­to­rów Stra­chu, Obrzy­dze­nia i Nie­po­koju, który tak jak w zeszłym roku odbę­dzie się pod naszym patro­na­tem w Arte­tece Woje­wódz­kiej Biblio­teki Publicz­nej w Kra­ko­wie (ul. Raj­ska 12, wej­ście od ul. Szuj­skiego) w sobotę 18 paź­dzier­nika. Impreza jest dar­mowa, a poni­żej har­mo­no­gram: HARMONOGRAM Jako nepo­ty­ści zapra­szamy szcze­gól­nie na pre­lek­cje Pawła Matei z Carpe Noc­tem pt. Nie­znani kla­sycy polskiej […]

fantastyka_wydanie_specjalne_ligotti

Znamy już okładkę i datę pre­miery “Fan­ta­styki: Wyda­nia Spe­cjal­nego”, w któ­rej znaj­dzie się powieść Tho­masa Ligot­tiego pod pol­skim tytu­łem Jesz­cze nie skoń­czy­łem (oryg. My Work Is Not Yet Done). Gazeta ukaże się 16 paź­dzier­nika, a za prze­kład tek­stu odpo­wie­dzialny jest Jakub Małecki. Utwór utrzy­many jest w kon­wen­cji kor­po­ra­cyj­nego hor­roru. Warto zatem za 2 tygo­dnie odwie­dzić naj­bliż­szy salon pra­sowy! Przy­po­mi­namy też, że naj­praw­do­po­dob­niej w listo­pa­dzie nakła­dem Wydaw­nic­twa Okul­tura ukaże […]

gunia_recenzja

Poni­żej pre­zen­tu­jemy recen­zję zbioru Powrót Woj­cie­cha Guni autor­stwa Gabriela Augu­styna, zanim jed­nak do niej przej­dzie­cie, pra­gniemy Was zapro­sić na Kra­kow­ski Festi­wal Ama­to­rów Stra­chu, Obrzy­dze­nia i Nie­po­koju (KFASON), który odbę­dzie się 18 paź­dzier­nika w Arte­tece Woje­wódz­kiej Biblio­teki Publicz­nej w Kra­ko­wie (ul. Raj­ska 12, wej­ście od ul. Szuj­skiego). Impreza jest dar­mowa, wię­cej szcze­gó­łów już wkrótce, nato­miast już teraz zazna­czamy, że autor Powrotu zjawi się tam […]

lovecraft_tales_game

Ekipa Retro­mo­usta­che pod wodzą Sewera Hre­ho­ro­wi­cza przy­go­to­wuje coś wyjąt­ko­wego. Będzie to gra kom­pu­te­rowa bazu­jąca na pro­zie Love­cra­fta ze sty­lową, malar­ską gra­fiką 2D, jed­nakże z ele­men­tami 3D i z wyko­rzy­sta­niem sil­nika Unity. Jeśli ktoś grał w Limbo, mniej wię­cej zyska poję­cie czego należy ocze­ki­wać. Gra ozdo­biona zosta­nie pro­fe­sjo­nalną muzyką będącą połą­cze­niem muzyki orkie­stro­wej i dark ambientu. Wszystko to jest jed­nak w fazie planów […]

Festiwal KiG 2014

Jeśli w week­end 3 – 5 paź­dzier­nika pla­nu­je­cie odwie­dzić Łódź, koniecz­nie wstąp­cie na 25 Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Komiksu i Gier. W sobotę o godzi­nie 15:15, na sali kon­fe­ren­cyj­nej “C” Atlas Areny, będzie­cie mogli wziąć udział w panelu “Ele­menty mito­lo­gii Cthulhu w ame­ry­kań­skim komik­sie super­bo­ha­ter­skim”. Poroz­ma­wiamy o tym, jak praca HP Love­cra­fta i jego kon­ty­nu­ato­rów, wpły­nęła na duże uni­wersa super­bo­ha­ter­skie. Wymie­nimy naj­cie­kaw­sze tytuły, cie­ka­wostki, podamy nazwi­ska czerpiących […]