Masters of the Weird Tale — 2008

Tytuł: Masters of the Weird Tale

Wydaw­nic­two: Cen­ti­pede Press

Miej­sce i data wyda­nia: Lake­wood, Colo­rado, 2008

Spis tre­ści:

Ilu­stra­cja na okładce: zdję­cie Lovecrafta

Uwagi:

Wybór opo­wia­dań H. P. Love­cra­fta + esej Nad­na­tu­ralny hor­ror w lite­ra­tu­rze wydany w eks­klu­zyw­nej serii Masters of the Weird Tale wydaw­nic­twa Cen­ti­pede Press. Dwa tomy w twar­dej opra­wie w pudełku, obej­mu­jące w sumie ok. 1200 stron z ilu­stra­cjami + osobna ksią­żeczka wypeł­niona foto­gra­fiami Pro­vi­dence autor­stwa J. K. Jet­tera. Kosz­towna sprawa (395$), ale efektowna.

Zostaw komentarz